Strefa inwestora

Dywidenda

Investment Fund Managers S.A. zamierza zapewniać akcjonariuszom udział w osiąganych zyskach Spółki. Zarząd Investment Fund Managers S.A. przewiduje wypłatę dywidendy z  wypracowanego zysku netto na poziomie dostosowanym do bieżącej sytuacji Spółki. Ostateczna decyzja o wypłacie dywidendy w najbliższych latach uzależniona będzie każdorazowo od potrzeb inwestycyjnych Spółki, jej zapotrzebowania na środki finansowe.

Powyższe informacje zostały zawarte w poniższym komunikacie dnia 10 lipca 2013 roku:


Podział zysku netto za rok 2013

Spółka nie wypłacała dywidendy za rok 2013.


Podział zysku netto za rok 2014

Zarządu Investment Fund Managers S.A. uwzględniając poziom wypracowanego w 2014 roku zysku, jak i kondycję finansową Spółki, wystąpił z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o podział zysku netto za rok 2014.

11 marca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Investment Fund Managers S.A. podjęło uchwałę, zgodnie z którą zysk netto za rok obrotowy 2014, w wysokości 487.566,60 zł (czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych 60/100) dzieli się w następujący sposób:

  • dywidenda dla akcjonariuszy – 438.617,48 zł (czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset siedemnaście  złotych 48/100), to jest 0,02 zł (dwa grosze) na akcję;
  • kapitał zapasowy – 48.949,12 zł (czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych 12/100).

Dzień dywidendy został ustalony na dzień 27 marca 2015 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 14 kwietnia 2015 roku. Zgodnie z propozycją Zarządu Spółki w wypłaconej dywidendzie będą uczestniczyły wszystkie akcje Investment Fund Managers S.A. w łącznej liczbie 21.930.874.

Kapitał zapasowy w wysokości 1.608.995,28 zł (jeden milion sześćset osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 28/100) został przeznaczony na pokrycie w całości strat z lat ubiegłych.


Podział zysku netto za rok 2015

Spółka nie wypłacała dywidendy za rok 2015.


Podział zysku netto za rok 2016

Spółka nie wypłacała dywidendy za rok 2016.